Posts

Showing posts from January, 2009

Ha Hansipak Bayhu’ Sin Saamin (On the Other side of the Mirror)

Image
Note: (This essay was Published in a book: "Are there two Mindanaos?", A collection of selected essays from different Mindanaon youth expressing their young thoughts about Mindanao Problem published by Voice of Mindanao. This essay won the third prize for the University-wide Feature Writing Contest held in Mindanao State University on October 2009)
Ha tiyap-tiyap waktu maka-atud kita niyu pa saamin, kakitaan natuh ruun in baran natu’. Kakita’an ta ruun bang marayaw na ka in panamung natu’; bang malanu’ da ka in pamayhu’an sin kita. Iban bang ha sawpama awn lummi’ kakita’an, kaga-usan kalanu-an sin kita niyu. Saa’, biyariin na baha’ bang in lummi’ yaunna saruun-duun na ha saamin iban laagi’ mahunit na siya iygun, unu ka, kakita’an ta pa baha’ in bunnal lanuh sin pamayhu’an sin kita? Bihaan da isab in hantang sin mga tau naghuhula’ duun ha hambuuk kawman. Kakitaan mu in bunnal dayaw-lingkat sin hula’ yaun duun ha dayaw sin mga tau naghuhula’ kaniya. Misan na isab biyariin in l…