Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me
Bismillah.

Iban mga classmate ku ha Histology class namu'.
Bang hisiyu in maitum duun, aku na sayan hehe.
Kaina, ha sa'bu nagbabassa-bassa aku sin mga kalagihan bassahun (bahasa nag-study, sa biya' agun way ra sumud pa utuk ku...), kiyta' ku in "Schedule of Classes 1st Semester" ha suksukan sin kantil. Kiyawa' ku na ampa iyukab bang hain na tungud in naabut namu'. Pagkita ku, ay kaw, HANGKA PITU ra kuman tuwih in nakapin ha mga classes namu'! 

SubhanaAllah. Gaid sin mabiskay tuud maglupad in waktu. Bukun biya' ba'gu-ba'gu ra yaun, ampa aku dimatung pa hula' ini. Nanglawag bay kahula'an. Nanglawag kakilahan. Nanglawag kapagkaunan amun Halal (Alhamdulillah nakalawag da isab kami ha tabang sin magulang ku, hi Inn, iban mga bagay niya). Nanglawag Masjid masuuk kasambahayangan. 

Bukun kah'nu-ka'nu ra yaun, ampa timagna' in pag-iskul ku diy ha UP College of Medicine. Timagna' nag-anad-anad, simulay bang makaya ra. Timagna' imexperience bang biyariin in stye nila mag-hindu', iban biyariin in style sin mga bata' iskul. (Misan iyanun isa-isa ku ra ha laum si 160 kami in Tau gimba hehe).

Timagna' in pagtawagun nila "Self-Directed learning" namu'. Timagna' in Biomedical courses namu' inut-inut. Muna in pagtawagun Organ System Integration atawa OSI; in paghindu "by Organ System" na kaagi, bukun na by subject matter biya' sin kamumuhan "Anatomy", "Physiology", etc. Ha OSI System, bang unu in topic niyu, sawpama "Head and Neck", agarun na katan hi hindu duun: Anatomy, Physiology, Histology, sambil tiyu'tiyu Clinical correlations (sakit kabaakan) ha mga organs kabaakan ha Head and Neck: skull, facial muscles, etc. 

Timagna' kami ha OS201: Correlative Human Cell Biology (Biochemistry + Histology), iyagaran sin OS203: Skin, Muscles and Bones (Dermatology + Upper and Lower extremities) ha lawm sin 1 bulan (late June pa early July). Pag-ubus sin OS203, simunud in OS204: Head and Neck (katan na kabaakan mu daing ha liug pa kulakub uw; daindiy hinduan na kami mag-check-up pasyente biyah sin mga ENT atawa ORL: Otorhinolaryngology) halaum isab sin 3 weeks. Puas sin OS204, simunud in OS205: Thorax halaum hangak bulan isab. Ha OS205, nalapay na in katan sin awn connection pa Asang (Lungs: Pulmonary) iban Jantung (Heart: Cardiology); hinduan na kami sambil sin mga kasakit-sakitan, mga procedures ha pag-check-up sin tingug sin Lungs iban Jantug (amun "tug-tug...tug-tug" pagkarungugan ta ha stethoscope). Bahgu ra naubus in OS205.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad