Posts

Showing posts from October, 2012

Hangka pitu ra kuman!

Image
Bismillah.
Kaina, ha sa'bu nagbabassa-bassa aku sin mga kalagihan bassahun (bahasa nag-study, sa biya' agun way ra sumud pa utuk ku...), kiyta' ku in "Schedule of Classes 1st Semester" ha suksukan sin kantil. Kiyawa' ku na ampa iyukab bang hain na tungud in naabut namu'. Pagkita ku, ay kaw, HANGKA PITU ra kuman tuwih in nakapin ha mga classes namu'! 
SubhanaAllah. Gaid sin mabiskay tuud maglupad in waktu. Bukun biya' ba'gu-ba'gu ra yaun, ampa aku dimatung pa hula' ini. Nanglawag bay kahula'an. Nanglawag kakilahan. Nanglawag kapagkaunan amun Halal (Alhamdulillah nakalawag da isab kami ha tabang sin magulang ku, hi Inn, iban mga bagay niya). Nanglawag Masjid masuuk kasambahayangan. 
Bukun kah'nu-ka'nu ra yaun, ampa timagna' in pag-iskul ku diy ha UP College of Medicine. Timagna' nag-anad-anad, simulay bang makaya ra. Timagna' imexperience bang biyariin in stye nila mag-hindu', iban biyariin in style sin mga b…