Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me

Hangka pitu ra kuman!By  AhmadMD _     October 06, 2012    Labels:,,,,, 
Bismillah.

Iban mga classmate ku ha Histology class namu'.
Bang hisiyu in maitum duun, aku na sayan hehe.
Kaina, ha sa'bu nagbabassa-bassa aku sin mga kalagihan bassahun (bahasa nag-study, sa biya' agun way ra sumud pa utuk ku...), kiyta' ku in "Schedule of Classes 1st Semester" ha suksukan sin kantil. Kiyawa' ku na ampa iyukab bang hain na tungud in naabut namu'. Pagkita ku, ay kaw, HANGKA PITU ra kuman tuwih in nakapin ha mga classes namu'! 

SubhanaAllah. Gaid sin mabiskay tuud maglupad in waktu. Bukun biya' ba'gu-ba'gu ra yaun, ampa aku dimatung pa hula' ini. Nanglawag bay kahula'an. Nanglawag kakilahan. Nanglawag kapagkaunan amun Halal (Alhamdulillah nakalawag da isab kami ha tabang sin magulang ku, hi Inn, iban mga bagay niya). Nanglawag Masjid masuuk kasambahayangan. 

Bukun kah'nu-ka'nu ra yaun, ampa timagna' in pag-iskul ku diy ha UP College of Medicine. Timagna' nag-anad-anad, simulay bang makaya ra. Timagna' imexperience bang biyariin in stye nila mag-hindu', iban biyariin in style sin mga bata' iskul. (Misan iyanun isa-isa ku ra ha laum si 160 kami in Tau gimba hehe).

Timagna' in pagtawagun nila "Self-Directed learning" namu'. Timagna' in Biomedical courses namu' inut-inut. Muna in pagtawagun Organ System Integration atawa OSI; in paghindu "by Organ System" na kaagi, bukun na by subject matter biya' sin kamumuhan "Anatomy", "Physiology", etc. Ha OSI System, bang unu in topic niyu, sawpama "Head and Neck", agarun na katan hi hindu duun: Anatomy, Physiology, Histology, sambil tiyu'tiyu Clinical correlations (sakit kabaakan) ha mga organs kabaakan ha Head and Neck: skull, facial muscles, etc. 

Timagna' kami ha OS201: Correlative Human Cell Biology (Biochemistry + Histology), iyagaran sin OS203: Skin, Muscles and Bones (Dermatology + Upper and Lower extremities) ha lawm sin 1 bulan (late June pa early July). Pag-ubus sin OS203, simunud in OS204: Head and Neck (katan na kabaakan mu daing ha liug pa kulakub uw; daindiy hinduan na kami mag-check-up pasyente biyah sin mga ENT atawa ORL: Otorhinolaryngology) halaum isab sin 3 weeks. Puas sin OS204, simunud in OS205: Thorax halaum hangak bulan isab. Ha OS205, nalapay na in katan sin awn connection pa Asang (Lungs: Pulmonary) iban Jantung (Heart: Cardiology); hinduan na kami sambil sin mga kasakit-sakitan, mga procedures ha pag-check-up sin tingug sin Lungs iban Jantug (amun "tug-tug...tug-tug" pagkarungugan ta ha stethoscope). Bahgu ra naubus in OS205.


Bihaun yari na kami ha OS202A (Clinical Neuroanatomy and Physiology, Part 1). Part 1 pa siya pasal in kaibanan talusun namuh ha 2nd Semester na. Iban biyah sin iyan ku, hangkapitu da ku man in nakapin. 

Ha lugay sin 1st semester yadtu, masi-masi in OS201 (Biochemsitry) hihindu. Dugaing pa daing ha mga OS Subjects, awn da isab kami mga IDC pagtawagun, atawa Inter-disciplinary Courses: IDC202 (The Making of a Physician) iban IDC211 (Research). Sibu' da sila ini mahalga ha pagtrain kamu' katan mahnang "5-star physicians" in line ha Mission sin iskul mag-paawn mga Duktur hi para pa hula'. Bukun pa dugaing hula', sa magbalik madtu pa hula' tiyubuan. In kaku' pa Lupa' Sug ku kalasahan. In shaa Allah.

Ha pagkira ku... 5 bulan na tuwi' in limabay. Mataud na tuwi' kami liyabayan (hunit, sakit, bagsak ha exam, uyum-katawa, indaginis barapa). Sa' in katan yadtu Alhamdulillah, mataud napuwt ku pangadjian. Gamman limawn in panghati ku ha parkala' "health" iban unu in halga niya ha hikasambu, bukun hat sin hambuuk tau hadja ubatan mu, lapay na pa raayat, pa kawman mu. In shaa Allah.


LAST WEEK for UPCM LU3 Medicine Proper (Class 2017) Students FIRST SEMESTER, AY 2012-2013
Bat kamu karihilan idea bang biyariin ka-ehem, ehem-busy in schedule namu' yari in schedule namuh para ha hnapusan Week namu. Pag-ubus ha yan, FINALS WEEK na... (Subay na magtahajjud bitad). Lapaya niyu mayan kita ha mga duwa'a niyu.. Ameen.

PS. Bang kaw way bagsak ha mga exams mu ha OS subjects, exempted magtake sin FINALS. So far, 2 pa lang in na-exempt ku, (Alhamdulillah awn). In kaibanan yadtu, simangat. hehe.

Na, in shaa Allah, mag-story2 man kita niyu balik. Mataud pa aku mabaya' hi-post diy sa kulang na time. Manglawag man aku time after sin Finals para ma-update ku in blog ini.

Salam Kasilasa!
About AhmadMD _

Ahmad is a young Tausug Physician now serving as one of the Doctor to the Barrios (DTTB). He is a free spirit. He loves coffee. And fish.

2 comments:

 1. Utuh ahmad! amu na in pag asa sin bangsa sug!!!
  Kamaya! Parayawa hadja katuh duun. :)

  ReplyDelete
 2. Salam Sir Den!
  Mataud pa dugaing Pag-asa sin Lupa' Sug, luba na kamu yan manga gagandilan :-D

  Ameen in shaa Allah, tuyuan namuh tuud parayawun.

  ReplyDelete

Salam! (Peace!)
I love hearing from my readers!
Tell me what you think! Just... Don't forget to add a "name", be it your real name or your pseudonym :) Thanks!


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad