Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me

Speech during the Symposium with Swara Bangsa and RosulKarimBy  AhmadMD _     February 27, 2011    Labels:,, 

(Original version, Mixed Tausug and English Language)

By Ahmad Musahari

February 15, 2011

Conference Room, Division of Student Affairs’ Office

MSU Main Campus Marawi City

Assalamu Alaikum pa katan yari bihaun.

Muna-muna magsukul kami ha paghadir sin mga kamagulangan, kamaasan sin kami daing ha Tubuh Sug iban RosulKarim, Luba labi na in Sultan Karimul Makhdum sin Iligan, Dr. Ben Kadil; hinda Tuan Datu Abd El-fattah Alamhali, Tuan Datu Najar Morosali, Iban hi Datu Tuttuh Ensano. Iban na sin mga katawtaymanghuran namuh daing ha Swara Bangsa Student Organization (SBSO).

Yari kita niyu bihaun nagpa-awn hambuuk semi-formal Symposium, piyagbaktulan sin mga parhimpuan nasabbut kaina, ha maksud makapag-imun-imun ha adlaw ini, adlaw nabilang kapag-anak ha nabiy natuh Muhammad S.A.W.; iban ha maksud na sambil hikapahati pa mga kabataan natuh diy ha Marawi in mga panghati, ilmuh, pangingat sin mga magulangan natuh ini especially regarding ha re-assertion sin Independence sin hula’ natuh Sultaniya sin Lupah Sug, amun bahgu2 ra yaun jimatu. In theme tuwih sin program natuh ini: “Parsugpatan sin Pag-agama, Pagtaymanghud, iban Pagkasilasa.” Alhamdulillah, biyah diyungug natuh na in Upat Speakers natuh kaina, mura-murahan mataud tuud in naingat, nahampit namuh ha paghadir ha Symposium ini.

In role ku diy ha program ini, ha biyayta na kaina sin Emcee natuh hi utuh Bayard, amuna in mag-present atawa ka mamissarahan ha tungud sin mga activities iban programs sin Swara Bangsa amun nahinang namuh bahgu2 ra yaun, muna-muna na in Tabang Sulu Program. Sah before aku madtu pa topic yadtu, mabaya aku dumihil na-a overview, atawa ka Introduction (laung sin Anggalis) about sin parhimpunan namuh amuna in Swara Bangsa Student Organization. Unu tuud in SBSO? Hisiyu na mayan kami? Unu in maksud namuh nagpa-awn sin group ini? Ha mammayan isab maingat sin mga magulang natuh; for the benefit that they will know us better.

In Swara Bangsa Student Organization mas kakilahan ha bansag SBSO atawa Swara Bangsa, timagna malughay na daing pa ha kapatindug sin iskul ini, amuna in MSU (Mindanao State University) Marawi mga 1960’s pa yadtu. Dih kuna katumtuman in mga ngan tagnah; bukun pa siya bale Swara bangsa. Daing ha Anak sug, Anak Moro pa Tubuh Sug (amuna na in ngan sin hambuuk parhimpunan bihaun sin mga magulang natuh mga professionals) sambil nahinang siya Swara Bangsa ha 1994 (yaun ha banner namuh). Na, hisiyu na mayan kami ini? In kami ini hmbuuk parhimpunan sin mga batah iskul daing ha katilingkal Mindanaw, bukun hat ha Sug, ha Basilan, Zamboanga, Tawi-Tawi, awn da isab daing ha mga Surigao, Palawan, Cagayan de Tawi-Tawi (ha mapun) iban mga Davao yadtu. Bang pa-amuhun lamud-lamud bangsa kami ini. Diy ha Swara Bangsa nahambuk in mga Tausug katan, strictly speaking agad na in mga Sama, Yakan, Mapun, iban hisiyu na ka sa lughay maka-agad kaw kaamuh. Diy ha parhimpunan ini, wayruun kami pagpiy-un. Misan kaw daing hain: ha Sug, ha Manila, misan ha Mars pa ka, bang kaw ha Swara Bangsa, magtaymanghud kitaniyu: nahambuuk!

Hi latun ta madtu pa program pag-iyanun ku kaina, amuna in Tabang Sulu program sin SBSO. Ha bahgu ra yaun, diyungug natuh unu in jimatu ha Lupah Sug kailu, amun February 3, 2011. (Show Pictures of Sulu flood). Diyatungan aramala in Lupah Sug, bagyu dakula agad iban duwa buhawi laung sin ha news twin Tornado. Ha hambuuk dum yadtu, awn dimatung Flash Flood, baha’ mata-as pa raing ha hambuuk taumaas yaun, bat 10 feet in narecord. In last kunuh awn jimatu bihaini, mga 1964 pa kunuh yadtu. Na dih natuh na ma-imagine unu naghappen. Labi 1,500 in nareport mga pamilya na-salanta; awn mga 4,560 mga dependents; iban more than 300 houses (bay) in na-damage, labi kahnuman (60+) in nagkalubu tuud. Na dih na kita asubuhun biyariin in kahalan sin hulah natuh ini. Ha hambuuk survey nabilang in lupah Sug “Poorest among the poor provinces ha Philippines”, (although in bunnal niya bukun kita agad ha Pilipinas); Biyariin na bang kuddanan pamsin bihayni lagguh aramala. Makaulung in mga taymanghud natuh didtu ha sug, wayruun daganan. Makasusa.

Na diungug namuh mayan in news yadtu, syempre nasusa tuud in kami. Aikaw hulah mu kunuh kalasahan, mabihadtu. Landuh tuud kami nagkasusa. Mabaya tuud kami tumabang, misan da kuman hambuuk pilak, dumihil kami. Sah in natalih namuh ha adlaw yadtu, hisiyu kami? Hat kami mga estudyante; batah iskul wayruun usaha. Laung sin kaybanan, duwaa ra kuman in matabang namuh. Bunnal. Bunnal tuud in aghiy sin hambuuk yadtu. Sa namikil kami balik. Wayruun baha’ tuud mahinang namuh ini, duwal tumagad kami in tabangan? Sila na hadja ba in numanam sin kasigpitan, dih namuh misan kahawan-hawanan? Laung namuh diyh! Napikil namuh, awn pa mahinang ta! Nakatalih kami, why not magcollect kita niyu mga donations, unu-unu na kagausan natuh; panamung na ka dih na pag-usalun, pisita-pisita bihaan tipunun namuh. Tumagnah kami amun kami-kami na-a mag-iban, pag-ubus pa mga baghay, classmates bihan sambil awn na matipun. Hambuuk badju pirit-pirit yaun hikarihil ta ha mga tau yadtu, malaggu tabang na: ma-iyg ta in haggut dum-dum ha pagtug nila wayruun panamung. Didtu timagnah in Program namuh ngiyanan: Tabang Sulu. In kaamuh, sulayan taba laung. Kitaun bang unu in mahinang namu’.

Ha dum yadtu naghulug-hulug kami pikilan; Pila ra ba kami ini, sah hinang namuh ra. Pag-next day, nagpatawag na kami meeting iban Swara ha pag-uuhanan sin panghu’ namuh hi utuh Almahrum Malik (utuh Max). Alhamdulillah, nagdihil support in katan; nagpatak-patak kami contribution, pagpa-print sin Poster namuh, katumtuman ku pa labi P20 pilak da sadtu; sa mamarahi na. Nagvolunteer na in kaibanan mag-Room to Room ha mga Dormitories; in kaybanan nag assign na ha mga Cottages iban Boarding house, mamisita mangayuh mga donations nila; in kaybanan isab nag-uuhanan ha mga internet ha networkings: ha facebook, ha mga Blogger.com, nagcontact na madtu mari ha ma-abut sin kakilahan namuh makatabang. Awn magtuy nagrespond kamuh, mataud mabayah umingat biyariin in hikatabang nila. Awn daing ha Manila daing ha Muslim-Christian Alliance ha Taguig na-contact hi utuh Max; awn taymanghud natuh Maguindanaon, hi Hamodi Tiboron, atas minuwih pa Cotabato para hadja maktabang; nacontact namuh in ha Zamboanga daing ha Tausug Network saddiya tumabuk iban maghatud sin mga tatabangan pa sug. Inut-inut timaud na in iban namuh nagtabang. Nag-inut-inut na kami nag-collect sin mga donations. Yan na in naka-experience kami kiyalaungan nag-Spam kunuh; awn pa yadtu nagdihil kamu hambuuk pilak (P1.00); anduh kailuh, imiyan da kami magsukul tuud ha hambuuk pilak natabang nila; liyupa namuh in laul; in hulas; in ulan; sambil na in luman namuh mangu’kuh mga kabaayan; mangayuh tatabangan. Pasal unu? The only motivation namuh didtu amuin bayah namuh tumabang pa pagkahi namuh; pa taymanghud namuh. (simultaneously showing pictures of tabangsulu Project)

Alhamdulillah, giyantian da isab sin Tuhan in kataan pagsangsah namuh. Mataud tuud timabang kamuh: naka-Collect kami labi katluan (30+) kiarutan iban mga piutusan mga panamung daing ha mga student, mga tinda, iban kabaayan. Awn pa 4 labban dakula yaun daing ha Cotabato lamud-lamughay mga panamung iban relief goods, iban hangka karut bugas, mga Noodles, iban mga Sardinas.

In bunnal niya kiyublaan tuud kami. Wayruun kami nag-expect naka-huwat-huwat sin bihadtu in taud sin tumabang kamuh. Bistahun ta timagnah hadja ha hambuuk pangasubu; ha hambuuk idea; hat niyat namuh tumabang, sambil nahinang hambuuk Tsunami of Actions.

Unu in na-learn namuh didtu? Naprove namuh sin di’ mu kalaghihan subay awn siyn mataud; atawa ka awn position dakula’ ha parinta para makatabang pa taymanghud mu. Sin awn mahinang mu misan hisiyu kaw, misan ha-in kaw nakabutang; basta willing kaw magsacrifice tiyuh-tiyuh. Basta tagnaan mu ha bissara: “Mabaya’ aku Tumabang,” ubus hinangun mu tuud in hinang mu, kakitaan mu sin mas mataud kaw mahinang, matabang pa kaybanan maglagi sin tabang mu. Ini in salaggu-laggu’ tandah sin “Parsugpatan sin Pag-agama, pagtaymanghud, iban Pagkasi-lasa!”

Mahuli, balikan ku in biyayta katuh hi Tuan Datu Tuttuh: (quoted)

“Some people see things as it is, and ASK WHY...? Swara bangsa dreams things that never was, and ASK WHY NOT...?”

Magsukul kaniyu katan! Mahardika Kita niyu! Salamat in Sulu Sultanate Darul Islam!

SalamDua.

Certificates were given to all students and members of Swara Bangsa Student Organization who participated in the Project: who helped during the collection of donations last February 5 to 10, 2011 at different areas in MSU Main; who helped post the announcements regarding the project; who helped prepare and repack the relief goods and used clothes at Exan’s Bakeshop on the said dates.

We also wanted to thank every student and people concerned who gave their shares, in kind and in prayers. May Allah bless you all and give your own shares in the hereafter.

This Speech was a revised edition of the original speech of Ahmad Musahari. Quoted, edited and encoded by the same author. All rights reserved. ;-)


About AhmadMD _

Ahmad is a young Tausug Physician now serving as one of the Doctor to the Barrios (DTTB). He is a free spirit. He loves coffee. And fish.

No comments:

Post a Comment

Salam! (Peace!)
I love hearing from my readers!
Tell me what you think! Just... Don't forget to add a "name", be it your real name or your pseudonym :) Thanks!


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad