Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me

Suysuy ha pag-iskulBy  AhmadMD _     September 22, 2012    Labels:,,,,,,,,,,, 
Ha laum sin Classroom namu: BSLR-East

Bismillah

Waypa aku nakatagna’ magstory about sin kabuhi’ ku bihaun (buhi’ pa isab kita, hehe). Dih ku na maraih ini katagnaan bang daing hain nagtagna’ in class namuh, sa unu bang unu na in yari bihaun, sulayan ta hisuysuy. Kalu awn makawa’ ta misan maniyu’-tiyu’ pangadjian (naks).

Kahapun, Alhamdulillah ampa naubus in 2nd exam namu’ ha OS205 (Thorax), amuna in Cardiac Physiology. Unu ta' ini?

In piyaghindu’ kamu’ indaginis-barapa ha pasalan sin jantung (heart) sin tau. Malingkat tuud, mataud aku kiyaingatan bahgu pangadji’an. Ha laum sin duwang ka pitu limabay, hinduan kami ha mga topic: Cardiovascular Physiology (bang biyariin magpump in jantung natu’) iban unu-unu na in kumugdan related ha Cardiovascular System atawa CVS. Daing ha topic Cardiac Cycle (unu na mayan in magjatu ha tiyap-tiyap “tibok ng puso”; pila in taud sin dugu’ mag-guwa), Hemodynamics (pagdagan sin dugu’ daing ha jantung pa baran, sambil magbalik); sambil pa Clinical aspects sin CVS biya’ sin Electrophysiology (ECG, amun daran pagkakitaan ha mga hospital; biyariin pagbassa kaniya) sambil mga X-Ray (Cardiac radiology) iban mga kasakit-sakitan sibu da ha hambuuk pasyente (Cardiac Diagnostics) sambil pa mga kawman (CVS Epidemiology). 

Hambuuk ha mga preceptorials namu' 
Ha laum sin 2 weeks yadtu, tiyagnaan na kami sambil hinduan sin mga mastal namu’ bang biyariin in pagconduct Physical Examination (CVS History taking and PE); bang biyariin in pagkawa-Blood Presure (BP; bukun tuwih maluhay bang first time mu hehe). Hinduan da isab kami ha Procedures in Chest PE (Palpation, Percussion and Auscultation: amun pag-usal sin stethoscope ha daghal sin patient; feeling namu Doctor na kami katan hehe) iban dugaing-dugaing pa mga kapanyapan pag-usalun ha pag-check up sin CVS. Huun, enjoy tuud mag-iskul bang kaw mabaya’ tuud umingat. In masakit hadja ha pag-iskul ha Medicine, bang dumatung na in Exams…


Bihaini in taud sin hipag-exam namu'. every week.
Bang ku itungun katan, marai’ hika 13 atawa 14 exam na ini (grabe in taud, agun tiyap-tiyap hangkapitu awn kami exam =( pagubus mahunit pa katan. Bunnal, wayruun maluhay ha mga exams bang kaw nag-iskul na ha Medicine. Bukun nakapila na kami naka-experience amun mangasubu ha baran mu: “Kaya ku pa baha’ tuud ini?” (haha, way aku nagdrama mga taymanghud, asal normal na kunu’ in bihayni). Muna masusa bahasa pasal kiyahunitan na tuud; pag-ubus dai’-dai’ da yaun, Ok na isab. Hehe.

Daipara, magsukul aku mataud da isab mga taymanghud yari ha Manila amun masi-masi magpatumtum kaku’. Muna-muna na in mga taymanghud ku ha UP AMS (UP Association of Muslim Students), in mga bagay ku ha CIPYML.

Left side: UP AMS Med students  (future doctors inshaAllah), Ate Furqaan Lim, Ate Hanna Marohom, and me.
Right Side: Muslim Doctors from PGH (UPCM Alumni), Dr. Bainary Macaurog, Dr. Angie Dugasan, adn Dr. Al-Radjid Jamiri


Awn waktu pagkalupahan ku laung sin mataud pa sabab mayta’ subay masi-masi aku di’ pagkalawaan “hope”. Subay ku tumtumun hi Inah ku yadtu ha hula’ iban mga taymanghud ku, nagtutuyu’ ha mammayan maka-iskul kami marayaw. Subay ku tumtumun in katan sin liyabayan ku, sambil nakasud aku ha iskul ini Alhamdulillah. Subay ku tumtumun in mga bangsa ku ha hula’ naglalagi tabang, wayruun misan hipag-paubat ha baran nila. Subay ku tumtumun mayta’ aku yari. Wayruun na aku hikasabab mayta’ aku di’ mag-iskul, magtuyu’ marayaw. (Nah. Ha hal yan, maraih subay magbalik na aku magbassa sin notes ku haha; nakonsyensya na in bhoy.)
Kiyarihilan in bhoy chance magpatta iban steth. hehe feeling doctor, misan magkawa B, dih pa maingat.


Bunnal Mahunit magDoktor. Sa bang kaw taptap in pangindu’a pa Tuhan iban pangayu tabang kaniya, tantu paluhayun niya in katan, in shaa Allah! :-)

Daindiy ku naa tubtuban in suysuy, kalu kaganapan da ha susungun inshaAllah.
(Bisita man kamu pa hambuuk site ku: Tausug 101)
Salam Kasilasa!
-Anak Iluh

About AhmadMD _

Ahmad is a young Tausug Physician now serving as one of the Doctor to the Barrios (DTTB). He is a free spirit. He loves coffee. And fish.

No comments:

Post a Comment

Salam! (Peace!)
I love hearing from my readers!
Tell me what you think! Just... Don't forget to add a "name", be it your real name or your pseudonym :) Thanks!


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad