Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me

Biya'diin na in sila?By  AhmadMD _     January 28, 2013    Labels:,, 

Kiyasulat sin January 22, 2013

Hambuuk adlaw, nakalandu’ tuud in hapdi’ ku. Wayruun aku nakakaun marayaw sin maynaat yadtu duwal tuna sandwich diyaragang ha hambuuk tindahan paglabayan ku iban tubig-tubig diyara ku pa iskul. Naubus mayan in klás namu’ sin maynaat (upat jám bagay), uws-uws na aku gimuwa’. Ampa nanglawag pagkakaunan bat damán makabáwi’ pasal wayruun nakakaun sin maynaat yaun. 

Awn pagkakaunan Tausug kaingatan ku. Maluhay in bayad (awn budget meal + libre sabaw tiyula’. yummm!). Sa’ malayu’-malayu’ siya panawun. Sa’ pagka labayan ku ra in Masjid pagsambahayangan ku, way na aku nagduwa-ruwa miyadtu pa kadday-kadday yadtu. Ganapan ta pa sin kulang in siyn diyá ku adlaw yadtu (kayman pilak da in nará ku kailu).

Ha lalabayan, nagtatali’ na aku bang unu in piy’un ku pagkaun… Ha halga’ 45 pilak, makakaun na aku hangka luag kaunun iban duwa lamay. Manjari manuk, manjari ista’, manjari ra isab sayul lamud-lamud atawa pansit bihon. Depende bang unu in nakaserve ha adlaw yadtu. Na namanawan na in bhoy.

Sakali, ha way pa aku naka-abut madtu, kiyta’ ku laung in bata’-bata’ ini kailu, kimukulang ha dán:


 Ampa aku isab namintangan… (tadaaaan!)

Imanud biya’ sapa’ in manga pangasubu ha lawm atay ku: Bang in aku ini hapdi’-hapdian na pasal wayruun hadja nakakaun sin maynaat yaun, biyariin na baha’ in sila ini? Nakakaun da baha’ sila misan da kuman Tuna sandwich? 

Bang in aku Alhamdulillah awn pa isab kay’man pilak hipamiy kakaun, biyariin na baha’ in sila ini? Awn baha’ sila misan da kuman hangpu’ pilak? 

Bang in aku makapiy’ pa bang unu in lamay ku gana-gana, biyariin baha’ in sila ini? Bang in aku makakaun na, kansuban na; in sila baha’ ini? Ka’nu baha’ sila last nakakinam sin kansub amu kansub maruhun yaun? 

Bang aku makauwi’ na pa báy ampa makahali-hali na, biyariin na baha’ sila ini? Awn baha’ kasilungan nila bang umulan matigda’? Awn baha’ katuwgan nila kantil-kantil ma-amu iban uw-an marayaw? 


Bang ha pagbati’ ku kunsum in problema ku amuna in bang hisiyu in magtugna’ sin kaunun, biyariin baha’ in sila? Bukun baha’ in problemahun nila kaagi bang háin sila makalawag makaun?

Bunnal wayruun na aku matabang ha bata’-bata’ yadtu duwal in manginduwaa ra kuman pa Tuhan sin tabangan siya, ha mammayan kalawagan niya in dán sin hiadáya. Misan in baran ku ini agun-agun di’ ku ra isab katabangan. Maray’ makatabang aku kaniya bang aku dumihil misan da kuman lima pilak, sa’ pag-ubus hádtu unu na? Pakain na siya? Magbalik na isab pa kulangan-kulangan niya ha higad-higad dán yadtu? Ampa na isab mangayu’ siyn? 

Wayruun aku kawasa umiyan subay humundung na sila ha pagpangayu’ pasal mikit na sila duun. Sa’ di’ aku magkahagad sin amura yadtu in dán hikabangun nila ha unu mayan in kahálan nila biháun. Mataud pa dugaing lalabayan, in shaa Allah mammayan kabatukan nila.

 Sari na madtu hapdi’-hapdian in tiyan, salugay di’ ta ra isab pahapdiun in pangatayan ta. Ayaw natu’ isab kalupahan pakaunun in pangatayan natu’. Bukun pasal mataas na in pangiskul ta, atawa sawkat mataas na in gadji ta kalupahan ta na in manga tau yaun daran natu’ pagkakitaan sa’ di’ natu’ pagsayuhun (pansinun).Tau ra isab sila. Biya’ kaymu, biya’ káku’. Bang unu in kalagihan mu, kalagihan nila ra isab. Misan isab dugaing tau sila, misan isab wayruun na kaw parsugpatan kanila; misan da kumán umuyum kanila, atawa umabut tinapay kapug-kapug, malaggu’ na yadtu. 

Mahuli’ subay di’ da isab kitaniyu malupa ha tiyap-tiyap lidjiki’ kiyaruhal katu’ niyu sin Tuhan Rabbul ‘Alamiyn. Magsukul kitaniyu sin awn pa makaun natu’. Mataud tau in di’ magpakakaun. Magsukul kita sin awn pa kasilungan ta. Mataud tau in dágan madtu ubus dágan mari hat hadja makasilung dayng ha ulan matigda’. Magsukul kita ha tiyap-tiyap awn kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

Magmaap bang himaba’ na isab in suy-suy ku ini. Awn hadja waktu di’ ku na pagkahawiran in manga himumungan ini ha lawm atay ku, subay ku ra hisulat hibaktul; bat bang diy’, maray’ aku in mapikul. (dah!) Tammatan ta na riy.

Na, salam kasilasa kaniyu katan manga kakasi ku kalasahan! 
-Anak iluh.

About AhmadMD _

Ahmad is a young Tausug Physician now serving as one of the Doctor to the Barrios (DTTB). He is a free spirit. He loves coffee. And fish.

2 comments:

Salam! (Peace!)
I love hearing from my readers!
Tell me what you think! Just... Don't forget to add a "name", be it your real name or your pseudonym :) Thanks!


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad