Ahmad Sampang ibnu Hajiri, MD

A Personal blog by a Tausug medical student (now a doctor!) from Sulu and the stories that inspired him.
Follow Me

Kaba’-kaba’ puti’By  AhmadMD _     January 28, 2013    Labels:,,, 

Natalus siyulat sin November 21, 2012

Kaba'-kaba' puti'
Scientific name: Pieris rapae
(Ha wikipedia ku na kiyawa bat wayruun agutan hehe)
Awn ini kissa sung ku hitarasul. Sa’ sung ku mayan hisulat hibaktul, kiyahunitan aku manglawag kabtangan mabuntul. Kanda sa’ ku na hadja ini hisulat. Hisuysuy da kumán ha sasaat. Sari na misan sawsángat, salugay awn da isab makadawhat. Ha Mammayan hikalamud panumtuman, pa katán sin bakas na liyabayan. (Bang sawpama way niyu pa kiyabistuhan, in katan ini tiyuud siyulayan piyagkugdan-kugdan. :)

Hambuuk adlaw in aku namanawan, ha Pedro Gil street pag-ngánan. Piyasaran in baran nanglunsulan, misan harap pakain pa in abutan (salugay kabatukan da isab in dán balikan). Ha taud sin tau adlaw yadtu, tudju nila mari iban madtu. Di’ kaw makatuput ha lalabayan, biyariin pa bang ha sasakatan. In hibuk sin Manila’ makabisu na, in katan sin tambutsu nag-asu na; in tiyap-tiyap manusiya awn pag-uws-uwsan niya, duwal batu in di’ mag-iyg ha biyutangan niya. 

Sakali ha taud sin kahilu-halaan yadtu, awn hambuuk kaba’-kaba’ kiyta’ ku. Naglulupad iban pikpik niya asibi’, in walna’ niya anduw’ puti’-puti’. Na in aku isab ini nainu-inu, aykaw “dayng hain siya?” in pangasubu. Pasal tantu hambuuk puti’ kaba’-kaba’, ha hula’ ini máhang kaw makakita’. Hangkan isab in aku imapas, pakain in luparun niya hiuntas. Kalu ha ruhul sin dán ku kakitaan, in sumping pugad niya piyaghuhulaan.

Kimabad-kabad siya, limupad-lupad. Timaas, miyaba’ ampa limiyad-liyad. Atas ku timangkis ha manga tau ampa imuntas. Kabugaan in siya malawa’, ha pangatud ku mabutas. Sa’ in taud isab sin tau adlaw yadtu. In katán sila harap mari, in aku harap madtu. Aykaw ha taud nila, maray’ isa-isa ku ra háti’, in nakakita’ ha kaba’-kaba’ yadtu, kaba’-kaba’ puti’. 

Aha! Tagha’ awn limabay sasakatan dakula’. Tarak malaggu’, nagdará batu iban lupa’. In dágan di’ kahawiran landu’ in biskay. Anduw’ in kaba’-kaba’ ku yadtu, way rapat nasapsay. In aku landu’ isab nasusa, nagday’-day’ pa higad dán, kalu abutan ku pa. Sari na in sumping yadtu di’ na kakitaan; misan pikpik niya ra kuman in kasaksian. Pag-abut ku madtu hapus napas na. Puas limingi’ pa tuu, ampa isab limingi’ pa lawa. Misan lambung ikug niya wayna. Anduw’ in bagay ku yadtu, maray’ na hit-and-run na.  

Mahi baha’ awn waktu in bihayni magjatu? Awn na kabaakan mu, kakitaan mu maamu; sakali bang apasun gammán lumayu’ pa; bang sung na abutan, ampa na isab malawa’ pa. Adlaw yadtu namintangan sa aku, ha tiyap-tiyap adlaw tumagad da aku. Kalu baha’ kunsuwm ku’nisa kakitaan ku ra, in kaba’-kaba’ puti’ iban paglupad-lupad niya.

Salam iban kasilasa!

About AhmadMD _

Ahmad is a young Tausug Physician now serving as one of the Doctor to the Barrios (DTTB). He is a free spirit. He loves coffee. And fish.

No comments:

Post a Comment

Salam! (Peace!)
I love hearing from my readers!
Tell me what you think! Just... Don't forget to add a "name", be it your real name or your pseudonym :) Thanks!


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

Reading...

logo

This template was designed by SoraTemplates, "Boxer" Template. for free.

just saying. -Dr. Ahmad